Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Logopedia – innowacyjny program

Logopedia – innowacyjny program!

Studiuj logopedię rozwiązując problemy osób
z zaburzeniami zdolności komunikacyjnej. 

Wciąż brakuje logopedów! Czy wiesz, że…

 • 100% dzieci autystycznych doświadcza problemów w komunikowaniu
 • 85% chorych na chorobę Parkinsona cierpi na zaburzenia emisji głosu, komunikacji i przełykania
 • 30% osób po udarze mózgu cierpi na zaburzenia komunikacji językowej
 • 30% nauczycieli bierze zwolnienia lekarskie z powodu zaburzeń emisji głosu
 • 20% czterolatków ma trudności w opanowaniu mowy i jej rozumieniu?  

Nasze studia

Wydział Polonistyki zaprasza na logopedyczne studia drugiego stopnia, kwalifikujące absolwentów do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów. Nasze studia przygotowują do zawodu logopedy oferując studentom program zorganizowany na zasadach nauczania problemowego (ang. problem-based learning). Centralnym punktem programu są przedmioty wprowadzające studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności praktyczne. Bogaty i zróżnicowany program praktyk dodatkowo podkreśla wysoce praktyczny profil studiów

Nasze studia przygotowują absolwentów do praktyki logopedycznej w oparciu o rezultaty badań naukowych (ang. evidence-based practice) oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami, a także do kontynuacji nauki na poziomie studiów podyplomowych lub doktoranckich. 

Nasi absolwenci…

 • dysponują praktycznymi umiejętnościami diagnozowania zaburzeń zdolności komunikacyjnej oraz implementacji terapii logopedycznej w odniesieniu do dzieci i dorosłych; 
 • stosują w pracy klinicznej narzędzia i procedury, których skuteczność została dowiedziona w badaniach oraz udokumentowana w czasopismach naukowych; 
 • potrafią oddziaływać na osoby z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej w sposób wielowymiarowy i dynamiczny, zgodnie z zasadami Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF); 
 • sprawnie komunikują z pacjentem i rodziną pacjenta, z zachowaniem wrażliwości koniecznej przy wykonywaniu zawodu logopedy, szczególnie w przypadku osób wielojęzycznych oraz ze środowisk wielokulturowych; 
 • używają uznanej nomenklatury międzynarodowej oraz odwołują się do osiągnięć współczesnej logopedii, lingwistyki klinicznej i medycyny w komunikacji z innymi logopedami lub personelem pedagogicznym / medycznym; 
 • posiadają zdolność do refleksji i poszukiwania optymalnego działania oraz praktyczną wiedzę z zakresu metodologii badań logopedycznych, co umożliwia im kontynuowanie kształcenia na poziomie specjalistycznych studiów podyplomowych (np. o tematyce neurologopedii) lub studiów trzeciego stopnia w dziedzinie językoznawstwa. 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

» logopedia@uj.edu.pl lub

» sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ
31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pokój 43 (parter), tel. 12 663 14 28

Data opublikowania: 28.06.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik