Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Etyka w Uniwersytecie Jagiellońskim? Jak najbardziej!

Człowiek, świadom swej wolności, staje wobec pytania: „jak rozporządzić swym życiem?". Namysł zrodzony z tego pytania, jeśli tylko nie brak mu systematyczności, jest etyką. Etyka jest filozofią, jest podstawową dziedziną filozofii, wedle niektórych, na przykład wedle Emmanuela Lévinasa, jest nawet filozofią pierwszą.

Prof. dr hab. Jacek Filek,
koordynator kierunku etyka w IF UJ

Czym nie są studia na kierunku etyka?

Nie są wymierzone w religię: ich utworzenie oznacza krok w kierunku zerwania w życiu publicznym z fałszywą alternatywą „religia czy etyka".

Nie oznaczają rezygnacji z filozofii: etyka stanowi samo centrum filozofii; absolwent studiów etycznych zdobywa zarazem szerokie wykształcenie filozoficzne.

Czym są studia na kierunku etyka?

Stanowią humanistyczną odpowiedź na dominujący dzisiaj przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka.

Uczą twórczego, samodzielnego myślenia.

Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości.

Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur.

Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego etosu.

Co proponuje etyka w Uniwersytecie Jagiellońskim?

Wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane dla pełnienia roli specjalisty w zakresie bioetyki, etyki biznesu, etyki środowiskowej, etyki mediów i innych etyk szczegółowych.

Zdolność myślenia krytycznego, innowacyjnego i kreatywnego, zdobywaną pod okiem wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej i dydaktycznej.

Szeroki wybór wśród licznych kursów opcyjnych z corocznie poszerzanej listy, a także możliwość łączenia programu studiów etycznych z ofertą studiów filozoficznych.

Szerokie tło etyczne i filozoficzne, pozwalające na kontynuację nauki po uzyskaniu stopnia licencjackiego na dotychczasowym kierunku albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Możliwość określenia ścieżki dydaktycznej w zależności od zainteresowań w obrębie specjalizacji szczegółowych, a także w aspekcie dwóch orientacji uprawiania etyki: antropologicznej lub zawodowej.

Studia I stopnia (w przyszłości także II i III) uzupełnione o studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach.

Czy wiesz, że:

  • W krajach rozwiniętych istnieje zapisany w ustawach, dotyczący wielu instytucji obowiązek powoływania tzw. komisji etycznych i zatrudniania ekspertów czy doradców wyspecjalizowanych w zakresie rozstrzygania etycznych problemów?
  • Istnieje zapotrzebowanie na rzetelnie wykształconych nauczycieli etyki?
  • Ogromna część ważnych społecznie debat toczących się zarówno na forum publicznym, jak i przy kawiarnianych stołach dotyczy problemów ściśle etycznych?
  • Codziennie spotykasz się z opiniami i stanowiskami mającymi swoje ukryte, często nierozpoznawane źródło w ugruntowanych w tradycji intelektualnej i specjalistycznie dyskutowanych koncepcjach filozoficznych i etycznych?

Etyka w Uniwersytecie Jagiellońskim? Jak najbardziej!

W aktualnym rankingu uczelni wyższych w Polsce, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, w dziedzinie kierunków filozoficznych Instytut Filozofii UJ plasuje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich instytutów.

Osiągnięcia badawcze w zakresie etyki wyróżniają Instytut Filozofii UJ spośród innych placówek naukowych w Polsce. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że jeśli chodzi o badania nad etyką filozoficzną, bioetyką i etykami zawodowymi jest nie tylko wiodącym ośrodkiem w Polsce, ale także liczącym się w skali europejskiej. Nad naukową i dydaktyczną jakością kierunku czuwa znakomite grono specjalistów o uznanej marce i doskonałych referencjach. Wśród nich znajdują się: prof. Jacek Filek, prof. Włodzimierz Galewicz, prof. Zdzisława Piątek, prof. Justyna Miklaszewska, prof. Marek Drwięga, prof. Miłowit Kuniński i inni.

Tradycja naszych badań sięga XIV wieku - Ty możesz ją kontynuować!