Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

E-gospodarka przestrzenna

Kierunek studiów e–gospodarka przestrzenna powstał w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się zarządzaniem przestrzenią w sposób nowoczesny, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu przyrodniczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania danego obszaru. Są to studia magisterskie (II stopnia), skierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków przyrodniczych, społecznych i technicznych uczelni polskich i zagranicznych, którzy pragną rozwijać swoją wiedzę i uzyskać nowe kompetencje.

Głównymi założeniami programu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu gospodarki przestrzennej i geoinformatyki. Kierunek oferuje zajęcia między innymi z: gospodarki przestrzennej, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, geoinformatyki, geografii fizycznej. Studenci mogą brać udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze specjalizacyjnym lub regionalnym. Indywidualnie wybierają opiekuna naukowego i temat pracy magisterskiej.

Duży nacisk jest kładziony na zajęcia specjalistyczne, przede wszystkim na metody wykorzystywania nowoczesnych narzędzi geoinformatycznych i zasobów danych przestrzennych w praktycznych działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem aspektów organizacyjno-prawnych gospodarki przestrzennej oraz znajomości dziedzinowego rynku pracy.

Kierunek został utworzony w ramach projektu „Technologie Informacji Geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku" finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Student ma możliwość wyboru modułów fakultatywnych kierunku e-gospodarka przestrzenna, przedmiotów realizowanych na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz kursów z oferty innych wydziałów UJ. Wybór dokonywany jest przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym i Dyrektorem do spraw studenckich IGiGP UJ.

Przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ działa Koło Naukowe, które powstało w 1881 roku i tym samym jest najstarszym polskim stowarzyszeniem skupiającym studentów geografii. KGUJ organizuje konferencje o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, seminaria, odczyty oraz wycieczki i letnie obozy naukowe. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://kolo.geo.uj.edu.pl/.

Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+ (22 partnerów zagranicznych), CEEPUS (11 partnerów; IGiGP jest koordynatorem sieci Applied Geoinformatics), ERASMUS MUNDUS (8 partnerów; IGiGP jest jednostką koordynującą projekt ERANET-MUNDUS w ramach UJ), International Visegrad Fund.

Szczegółowy program studiów oraz pełny wykaz przedmiotów i ich opis są dostępne stronie www.geo.uj.edu.pl.