Nowe studia

Uniwersytet Jagielloński idąc z duchem czasu nieustannie rozwija swoją działalność. Jako uczelnia otwarta na nowe trendy oraz dynamicznie zmieniający się rynek pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów rokrocznie  poszerzając swoją ofertę studiów.

Nowości w roku akademickim 2017/18

Studia pierwszego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

 • neofilologia, specjalność filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny), studia stacjonarne

  Jest to jedyna specjalność na Uniwersytecie Jagiellońskim łącząca intensywną naukę ukraińskiego i rosyjskiego z gruntownym poznaniem kultury Ukrainy oraz praktycznymi umiejętnościami translatologicznymi.

  Program koncentruje się wokół trzech dziedzin specjalistycznych: języka, przekładu, kultury, umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej.

  To więcej niż język – to klucz do poznania i zrozumienia dwóch wielkich obszarów geokulturowych Europy: Ukrainy i Rosji.

 •  studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie, moduł: Azja Południowo –Wschodnia (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  To połączenie nauczania języków bahasa lub wietnamskiego wraz z zagadnieniami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Południowo-Wschodniej

 • studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie, moduł Azja Centralna (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Studia są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania tu języków chińskiego i rosyjskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Centralnej

 • rosjoznawstwo (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Na program studiów składają się kursy poświęcone fascynującej swą niezwykłością dawnej i współczesnej kulturze rosyjskiej, jej historii i przestrzeni geograficznej, życiu religijnemu, myśli filozoficznej i społecznej, literaturze, muzyce, teatrowi, filmowi, mediom oraz mentalności wyznaczającej specyficzne reguły w kulturalnych i biznesowych kontaktach z Rosjanami. Studia ukazują rozwój cywilizacyjny ojczyzny Dostojewskiego i Mendelejewa, jej życie codzienne, swoistość rosyjskiej kultury masowej i funkcjonowanie mediów.

 • zarządzanie publiczne (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), studia stacjonarne

  Kierunek uzyskał certyfikat "Studia z przyszlością".
  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki publicznej w instytucjach społecznych, organizacjach publicznych, w szczególności na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, jak również organizacjach międzynarodowych, podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

– prowadzone w języku angielskim:

 • European Studies, specjalność: European Politics and Society in a Global Context (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Program studiów I stopnia "European Studies: specialisation in European Politics and Society in a Global Context" ma dostarczyć słuchaczom ogólnej wiedzy w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, odnoszący się m.in. do takich nauk jak: nauki polityczne, historia, socjologia, ekonomia, prawo, kulturoznawstwo, nauki o politykach publicznych, nauki o bezpieczeństwie. Celem studiów jest poznanie społecznych, politycznych i ekonomicznych podstaw polityk i społeczeństw europejskich w kontekście globalnym. Program przewiduje konieczność uzyskania 180 punktów ECTS, co jest warunkiem ukończenia studiów. Studia odbywają się w języku angielskim. Program nie przewiduje praktyk. Istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus + oraz CEEPUS.

 • Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (Wydział Historyczny), studia stacjonarne

  Studies in Central and Eastern Europe: histories, cultures and societies to nowy kierunek studiów w języku angielskim skierowany do młodych ludzi nie tylko z Polski, ale także całej Europy środkowo-wschodniej oraz do wszystkich tych, którzy są zainteresowani poznaniem specyfiki regionu. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby studenci mieli możliwość nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności profesjonalnych historyków, antropologów i politologów, pozwalającą zrozumieć mechanizmy rządzące Europą środkowo-wschodnią, ale także rozwinąć wiele umiejętności, takich jak analiza źródeł, krytyczna analiza, posługiwanie się nowymi metodami historycznym (np. historią mówioną), czy nawet umiejętności z zakresu pracy zespołowej, planowania, prezentacji czy tworzenia prac badawczych.

Studia drugiego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), studia niestacjonarne

  To studia dla osób zainteresowanych współczesnym światem mediów i szeroko rozumianą komunikacją społeczną w jej wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i kulturowym. Oprócz podstaw akademickich, dostarczają także pogłębionej wiedzy specjalistycznej, m.in. na temat produkcji multimedialnej, zarządzania i logistyki mediów, monitorowania i analizy mediów oraz szeroko rozumianej promocji, kształtowania wizerunku oraz komunikacji politycznej.

 • historia sztuki, specjalność ochrona dóbr kultury (Wydział Historyczny), studia stacjonarne

  Po ukończeniu studiów istnieje można pracować w placówkach badawczych, muzealnych i konserwatorskich, galeriach wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, redakcjach wydawnictw, czasopism, oraz w placówkach popularyzujących sztukę. Po odpowiednich kursach pedagogicznych również do pracy w zawodzie nauczyciela. Umiejętności, wiedza, wrażliwość artystyczna – nabyte w toku studiów pozwolą wykształcić umiejętność analizowania dzieła sztuki w każdej z wyżej wymienionych placówek.

 • informatyka, specjalność nauczanie maszynowe (Wydział Matematyki i Informatyki), studia stacjonarne

  Studia przygotowują do pracy w zawodzie analityka danych w firmach informatycznych, przedsiębiorstwach i instytucjach. Student pozna metody i narzędzia matematyczne niezbędne do analizy niespójnych, różnorodnych zbiorów danych związanych z nowo rozwijającymi się technologiami.

 • język polski w komunikacji społecznej, specjalność logopedia (Wydział Polonistyki), studia stacjonarne

  Interdyscyplinarny dział nauki, którego celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Studia drugiego stopnia z zakresu logopedii są studiami kwalifikującymi absolwentów do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.

 • język polski w komunikacji społecznej, specjalność retoryka stosowana (Wydział Polonistyki), studia stacjonarne

  To jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek, który łączy nowoczesne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem, psychologią i elementami socjologii. Program został opracowany w taki sposób, by połączyć wiedzę z kształceniem skutecznych umiejętności językowo-komunikacyjnych. Program studiów łączy innowacyjne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, literaturze, języku i komunikacji międzyludzkiej z elementami wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych – głównie medioznawstwa, podstaw psychologii i socjologii.

 • migracje międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Podczas studiów student nabywa wiedzę i uczestniczy w zajęciach o charakterze praktycznym, które mają na celu pogłębienie zainteresowań badawczych dotyczących takich zjawisk jak mechanizmy procesów migracji, dzieje migracji światowych z perspektywy europejskiej, amerykańskiej, azjatyckiej, afrykańskiej i australijskiej, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów wynikających z procesów migracyjnych oraz metody badań migracyjnych i etnicznych, a także współczesne wyzwania stojące przed państwami i społeczeństwami w związku z nowymi procesami migracyjnymi na świecie.

 • neofilologia, specjalność filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny), studia stacjonarne

  Specjalizacja wybierana jest na pierwszym roku studiów.

  Jedyna specjalność na Uniwersytecie Jagiellońskim łącząca intensywną naukę ukraińskiego i rosyjskiego z gruntownym poznaniem kultury Ukrainy oraz praktycznymi umiejętnościami translatologicznymi.

  Program, koncentrujący się wokół trzech dziedzin specjalistycznych: języka, przekładu, kultury, umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej.

 • neofilologia, specjalność filologia orientalna-sinologia (Wydział Filologiczny), studia stacjonarne

  Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Studia te są idealnym rozwiązaniem zarówno dla osób, które chcą rozwinąć swoje zainteresowania kulturą Dalekiego Wschodu, jak i dla tych, którzy chcą znajomość języka chińskiego wykorzystać w pracy zawodowej.

 • neofilologia, specjalność filologia angielska z językiem niemieckim (Wydział Filologiczny), studia niestacjonarne

  Podczas studiów doskonale nauczysz się władać oboma językami w mowie i piśmie oraz zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, uczęszczając na seminaria magisterskie w zakresie językoznawstwa (język w biznesie) lub przekładoznawstwa, zajęcia specjalistyczne do seminariów magisterskich w języku angielskim oraz zajęcia germanistyczne.
  Do podjęcia studiów na tym kierunku wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego (C1)

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

– prowadzone w języku angielskim:

 • biological sciences » biology, ecology (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), studia stacjonarne

  Studia są realizowane w języku angielskim, w systemie 4-letnim, dziennym. Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu biologii i ekologii (prace są wykonywane pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych): antropologia, badania ekosystemów, biochemia, biologia rozrodu, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, endokrynologia, genetyka, immunologia, mikrobiologia, mykologia, neurobiologia, onkologia, taksonomia, zarządzanie zasobami naturalnymi i inne.

Zawsze aktualną ofertę studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, opisy studiów, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, limitów przyjęć, terminów rekrutacji znaleźć można odwiedzając katalog studiów 2018/2019 w systemie ERK.