Nowe studia

Uniwersytet Jagielloński idąc z duchem czasu nieustannie rozwija swoją działalność. Jako uczelnia otwarta na nowe trendy oraz dynamicznie zmieniający się rynek pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów rokrocznie  poszerzając swoją ofertę studiów.

Nowości w roku akademickim 2017/18

Studia pierwszego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

 • neofilologia, specjalność filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny), studia stacjonarne

  Jest to jedyna specjalność na Uniwersytecie Jagiellońskim łącząca intensywną naukę ukraińskiego i rosyjskiego z gruntownym poznaniem kultury Ukrainy oraz praktycznymi umiejętnościami translatologicznymi.

  Program koncentruje się wokół trzech dziedzin specjalistycznych: języka, przekładu, kultury, umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej.

  To więcej niż język – to klucz do poznania i zrozumienia dwóch wielkich obszarów geokulturowych Europy: Ukrainy i Rosji.

– prowadzone w języku angielskim:

 • European Studies, specjalność: European Politics and Society in a Global Context (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Program studiów I stopnia "European Studies: specialisation in European Politics and Society in a Global Context" ma dostarczyć słuchaczom ogólnej wiedzy w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, odnoszący się m.in. do takich nauk jak: nauki polityczne, historia, socjologia, ekonomia, prawo, kulturoznawstwo, nauki o politykach publicznych, nauki o bezpieczeństwie. Celem studiów jest poznanie społecznych, politycznych i ekonomicznych podstaw polityk i społeczeństw europejskich w kontekście globalnym. Program przewiduje konieczność uzyskania 180 punktów ECTS, co jest warunkiem ukończenia studiów. Studia odbywają się w języku angielskim. Program nie przewiduje praktyk. Istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus + oraz CEEPUS.

Studia drugiego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

 • migracje międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Podczas studiów student nabywa wiedzę i uczestniczy w zajęciach o charakterze praktycznym, które mają na celu pogłębienie zainteresowań badawczych dotyczących takich zjawisk jak mechanizmy procesów migracji, dzieje migracji światowych z perspektywy europejskiej, amerykańskiej, azjatyckiej, afrykańskiej i australijskiej, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów wynikających z procesów migracyjnych oraz metody badań migracyjnych i etnicznych, a także współczesne wyzwania stojące przed państwami i społeczeństwami w związku z nowymi procesami migracyjnymi na świecie.

 • neofilologia, specjalność filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny), studia stacjonarne

  Specjalizacja wybierana jest na pierwszym roku studiów.

  Jedyna specjalność na Uniwersytecie Jagiellońskim łącząca intensywną naukę ukraińskiego i rosyjskiego z gruntownym poznaniem kultury Ukrainy oraz praktycznymi umiejętnościami translatologicznymi.

  Program, koncentrujący się wokół trzech dziedzin specjalistycznych: języka, przekładu, kultury, umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej.

Zawsze aktualną ofertę studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, opisy studiów, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, limitów przyjęć, terminów rekrutacji znaleźć można odwiedzając katalog studiów 2017/2018 w systemie ERK.