Podstawy prawne 2018/2019

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Dokumenty wewnętrzne

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Uchwała nr 68/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

  • Uchwała nr 147/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 grudnia 2017 roku
  • Uchwała nr 149/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 grudnia 2017 roku
  • Uchwała nr 1/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku
  • Uchwała nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku
  • Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku
  • Uchwała nr 4/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 stycznia 2018 roku

Zarządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 69/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 70/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2009 roku w sprawie: zasad pobierania oraz podziału środków z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 i w latach następnych (tekst ujednolicony)

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

  • Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2010 roku

Zarządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Zarządzenie nr 129 Rektora UJ z 27 grudnia 2017 roku w sprawie: szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 2 Rektora UJ z 5 stycznia 2018 roku w sprawie: szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Decyzje Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Decyzja nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wydawania skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; dostarczania przez kandydatów do Uczelni zaświadczeń z orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów oraz wydawania decyzji o przyjęciu na pierwszy rok studiów

Decyzja nr 56 Rektora UJ z 21 grudnia 2017 roku w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019