Podstawy prawne 2017/2018

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Dokumenty wewnętrzne

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Uchwała nr 74/XII/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013 (tekst ujednolicony)

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 38/II/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2014 roku
 • Uchwała nr 164/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku
 • Uchwała nr 52/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku
 • Uchwała nr 13/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2016 roku
 • Uchwała nr 62/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku
 • Uchwała nr 42/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 (tekst ujednolicony)

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 110/XI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 listopada 2016 roku
 • Uchwała nr 39/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 (tekst ujednolicony)

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 111/XI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 listopada 2016 roku
 • Uchwała nr 122/XII/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 grudnia 2016 roku
 • Uchwała nr 40/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 61/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018 (tekst ujednolicony)

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 112/XI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 listopada 2016 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 41/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku
 • Uchwała nr 56/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2017 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Uchwała nr 41/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018 oraz zmiany uchwały nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Uchwała nr 56/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2017 roku

Uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2009 roku w sprawie: zasad pobierania oraz podziału środków z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 i w latach następnych (tekst ujednolicony)

Tekst ujednolicony sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez »

 • Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2010 roku

Zarządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym
na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Decyzje Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego »

Decyzja nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wydawania skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; dostarczania przez kandydatów do Uczelni zaświadczeń z orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów oraz wydawania decyzji o przyjęciu na pierwszy rok studiów

Decyzja nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018