Rekrutacja 2018/2019

Kryteria kwalifikacji 2018/2019

Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2018/2019 zostały uchwalone przez Senat UJ 31 maja 2017 roku

Katalog studiów wraz z ich opisem jest opublikowany w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (www.ERK.uj.edu.pl). Zapraszamy również do zapoznawania się z zasadami rekrutacji, jakie będą obowiązywać w przyszłym roku w poniższych dokumentach:

Studia w języku polskim

Pobierz ogólne warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Jak czytać kryteria kwalifikacji »

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia jest wynik kwalifikacji ustalany w oparciu o:

  • wyniki egzaminów maturalnych lub
  • kolejność rejestracji w systemie ERK (dla wybranych studiów niestacjonarnych).

Zasady kwalifikacji są ustalone odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

 
Przykłady:

Biotechnologia, stacjonarne studia I stopnia

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji uwzględniane będą:

► 2 przedmioty z grupy 1 (biologia, chemia, fizyka, matematyka)

W grupie przedmiotów uwzględnianych do obliczenia wyniku wszystkie mają tę samą wagę (1), oznacza to, że w rekrutacji uwzględnione będą 2 przedmioty z najwyższym wynikiem uzyskanym na maturze.

Neofilologia » filologia angielska, stacjonarne studia I stopnia

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji uwzględniane będą:

► 1 przedmiot z grupy 1 (język angielski), oraz
1 przedmiot z grupy 2 (język polski, język francuski, język hiszpański, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna).

W grupie 1 znajduje się wyłącznie język angielski i to on będzie najbardziej istotny w końcowym wyniku kwalifikacji, ponieważ ma wagę 4. Z grupy 2 z przedmiotów uwzględnianych do obliczenia wyniku, język polski ma najwyższą wagę (3), tak więc to właśnie ten przedmiot najkorzystniej zdawać na maturze.

Prawo, stacjonarne jednolite studia magisterskie

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji uwzględniane będą:

► 2 przedmioty z grupy 1 (historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie) oraz 
► 1 przedmiot z grupy 2 (nowożytne języki obce, język łaciński i kultura antyczna)

Amerykanistyka, niestacjonarne studia I stopnia

Dla studiów, gdzie decyduje kolejność rejestracji w systemie ERK, sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od czasu wybrania przycisku „Zarejestruj się" kończącego wypełnianie formularza rejestracyjnego na dane studia.

Farmacja, stacjonarne jednolite studia magisterskie

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji uwzględniane będą:

► 1 przedmiot z grupy 1 (chemia) oraz 
► 1 przedmiot z grupy 2 (biologia, fizyka, matematyka)

Każdy kandydat musi spełnić wymóg formalny:

■ M1 – wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z pisemnej części egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

Uwaga!

Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia, gdzie wynik kwalifikacji oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego przypominamy:

– wyniki z polskiej nowej matury (2002-2018) na poziomie podstawowym są dzielone na pół,
– wyniki z egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura) są przeliczane na poziom podstawowym, a osoby chcące uzyskać wyniki na poziomie rozszerzonym powinny przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu maturalnego (deklarację przystąpienia do egzaminu należy złożyć do końca grudnia),
– osoby posiadające maturę zagraniczną, na której nie ma przedmiotów wymaganych w kryteriach na wybrane studia, powinny skontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znaleźć można w części Obliczanie wyniku kwalifikacji.

Studia II stopnia

Studia w językach obcych

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia