Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Rejestracja i wpis na ten sam kierunek i formę studiów

Jesteś już studentem naszej uczelni lub zamierzasz ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów? Pamiętaj, że wpis na studia na ten sam kierunek, formę (stacjonarne lub niestacjonarne) i wydział, na których obecnie studiujesz (nawet, jeśli dokonałeś wpisu zaledwie parę chwil wcześniej – ten sam sekretariat, inna specjalność), jest niedopuszczalny.

Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji kolejną decyzją wydaną w tej samej sprawie, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.). 

Choć system ERK nie zablokuje Ci możliwości rejestracji na takie studia (m. in. dlatego, że nie mamy pewności, jaki status będziesz miał w trakcie dokonywania wpisu lub czy nie złożyłeś już wniosku o skreślenie), to jednak system USOS zablokuje możliwość wpisu.

Dlatego właśnie, jeśli chcesz ponownie rekrutować się na ten sam kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, powinieneś przed wpisem zostać skreślony z listy studentów. W tym celu powinieneś złożyć pisemną rezygnację ze studiów – ale pamiętaj, że skreślenie musi nastąpić przed terminem ogłoszenia listy rankingowej. (Niedopuszczalne tym samym jest złożenie rezygnacji dopiero w chwili, kiedy wpisujesz się na studia.)

Formularz wniosku o skreślenie z listy studentów z powodu złożenia rezygnacji ze studiów możesz pobrać ze strony Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich.

Musisz złożyć go z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę czas niezbędny na doręczenie decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów, w sekretariacie jednostki prowadzącej studia. Dopiero w chwili doręczenia Ci tej decyzji skreślenie jest skuteczne.