Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura) to matura przeprowadzana w Polsce do 2005 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości są przypisane do odpowiednich przedmiotów z nowej polskiej matury zdawanych na poziomie podstawowym i przeliczane do skali 0–100. Wyniki na poziomie rozszerzonym kandydaci uzyskują w ramach egzaminu organizowanego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

Jeśli kandydat posiada wynik zarówno z części ustnej, jak i pisemnej z danego przedmiotu, brana pod uwagę jest średnia arytmetyczna tych ocen. Sposób przeliczenia ocen do skali 0–100 został określony następująco.

Aby uzyskać wynik z matury na poziomie rozszerzonym, kandydaci mogą przystępować (zgodnie z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty) do egzaminu z wybranego przedmiotu maturalnego organizowanego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną). Egzaminy te są organizowane w terminach i według zasad obowiązujących w danym roku szkolnym.

Osoby, które przystąpią do egzaminu otrzymają zaświadczenie o wynikach z przedmiotów, które zdawały. Znajdź interesujący cię kierunek w katalogu studiów w systemie ERK i sprawdź w zakładce „zasady kwalifikacji", jakie przedmioty są brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku.

Zamiar przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów należy zgłosić w formie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ostateczną deklarację należy złożyć na ręce dyrektora szkoły, którą się ukończyło nie później niż do 7 lutego danego roku szkolnego. Inny termin obowiązuje w sytuacji, gdy szkoła została zlikwidowana lub przekształcona – wówczas deklarację składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta (np. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie) nie później niż do 31 grudnia danego roku szkolnego.

Kandydaci posiadający:

  • świadectwo dojrzałości,
  • zaświadczenie potwierdzające uzyskane wyniki na podstawie art. 44zzp ustawy o systemie oświaty,
  • zaświadczenie o wynikach Centralnych Egzaminów Wstępnych z lat poprzednich,

którzy chcą, aby ich wyniki były uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym muszą przesłać kopie (skany) posiadanych dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia w terminie określonym w harmonogramie w celu wprowadzenia ich do Systemu ERK.

Pamiętaj, że:

  • pomimo zmiany od roku 2015 formuły egzaminu maturalnego, egzaminy zdawane w latach 2002–2014 oraz 2015–2017 wyrażone w skali 0–100 należy rozumieć jako polską maturę (tzw. maturę polską nową).

Obliczanie wyniku kwalifikacji

Sposób obliczania wyniku można znaleźć tutaj i jest on identyczny, jak sposób obliczania wyniku kwalifikacji w przypadku kandydatów z polską maturą.

  • Kandydaci, którzy w latach 2009–2015 zdawali Centralne Egzaminy Wstępne w Uniwersytecie Jagiellońskim lub w innych uczelniach, z którymi UJ lub UJ Collegium Medicum zawierały porozumienia o wzajemnej uznawalności wyników CEW mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych z tych egzaminów pod warunkiem dostarczenia odpowiednich zaświadczeń do siedziby Działu Rekrutacji na Studia UJ w wyznaczonych terminach. 
  • Kandydaci, którzy po 2015 zdawali Centralne Egzaminy Wstępne w: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum w Bydgoszczy), Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na podstawie wyników uzyskanych z tych egzaminów pod warunkiem dostarczenia odpowiednich zaświadczeń do siedziby Działu Rekrutacji na Studia UJ w wyznaczonych terminach.
  • Jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, gdzie podstawą ustalenia listy rankingowej jest kolejność rejestracji w systemie ERK, wówczas nie ma konieczności przystępowania do dodatkowego egzaminu wstępnego.