Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Wpis na studia

Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydat na studia doktoranckie otrzymuje informację o przyjęciu. Oznacza to, że komisja podjęła w jego sprawie decyzję o umożliwieniu wpisania się na studia.

Samo otrzymanie w koncie ERK informacji o tym, że zostało się przyjętym nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Podobnie jak w przypadku studiów niższych stopni, konieczne jest dokonanie wpisu w wyznaczonym terminie. Terminy wpisów są określone zarządzeniem Rektora z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Adres, pod którym należy dokonać wpisu oraz godziny przyjęć w wyznaczonym sekretariacie znajdziesz w karcie rejestracji w twoim koncie ERK w momencie otrzymania informacji o przyjęciu na studia.

Do wpisu kandydat zgłasza się osobiście, mając ze sobą pozostałe wymagane dokumenty: trzy fotografie (spełniające wymagania fotografii do dowodu osobistego), kserokopię obu stron dowodu osobistego, oryginały dokumentów przesłanych dla potwierdzenia rejestracji jako kserokopie; w przypadku osób ubiegających się o stypendia, również odpowiednie wnioski. Dodatkowe dokumenty są wymagane od podejmujących studia cudzoziemców.

Lista dokumentów wymaganych przy wpisie jest dostępna w karcie studiów na www.erk.uj.edu.pl w części „wymagane dokumenty".

Najważniejszą czynnością, jakiej dokonuje doktorant w momencie wpisu jest podpisanie ślubowania i złożenie wniosków o stypendia, a w przypadku studiów niestacjonarnych – umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe. Wzory wniosków o stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, jak również wzór umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe, są dostępne w części Pliki do pobrania.

Bez dokonania wpisu nie jest możliwe podjęcie studiów.

Jeśli nie jesteś w stanie dokonać wpisu osobiście, może tego dokonać za ciebie prawidłowo wyznaczony pełnomocnik. Więcej o pełnomocnictwie przeczytasz tutaj. Cudzoziemcy ubiegający się na studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich w przypadku problemów z dokonaniem wpisu osobiście powinni skontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.