Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Do potwierdzenia każdej rejestracji na studia drugiego stopnia prowadzone w językach obcych konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 75 złotych lub 18 euro, lub 20 dolarów. Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą dokonaną rejestrację, a każda rejestracja na studia ma swój indywidualny numer rachunku bankowego. 

Ważne: kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Dane do przelewu

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wnieść na osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który można znaleźć w koncie ERK po dokonaniu rejestracji na studia, w zakładce „opłata rekrutacyjna". Zwróć uwagę, że sześć ostatnich cyfr rachunku bankowego to twój numer rejestracji.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW, a do numeru rachunku dodać IBAN: PL [numer rachunku].

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana nie później niż ostatniego dnia terminu określonego jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych" w harmonogramie rekrutacji na dane studia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak potwierdzenia rejestracji, a tym samym nie będziesz uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Płatność online Paybynet

Możesz skorzystać z systemu płatności online Paybynet. Jest to najszybsza metoda płatności, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN).

UWAGA: Usługa dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75 złotych (nie obsługujemy walut EUR i USD).

Po dokonaniu rejestracji na studia wybierz przycisk „Zapłać” w zakładce „Opłata rekrutacyjna”, następnie zostaniesz poproszony o wybranie banku, z którego dokonasz szybkiego przelewu. Lista obsługiwanych banków znajdziesz tutaj.

Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej znajdziesz tutaj.

Opłata za studia (tzw. czesne)

Niebieska ikona 'S'Dla kandydatów podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich niektóre studia są bezpłatne (np. ekologia i ewolucja – MSc in Ecology and Evolution, matematyka » ogólna – MA in Mathematics, kulturoznawstwo » Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa Europejska – Польсько - Українські Студії. Європейська перспектива). W przypadku pozostałych programów studenci wnoszą opłatę za studia, której wysokość zaczyna się od 8 500 PLN - około 2 000 EUR - (biotechnologia molekularna) do 6 000 EUR (międzykierunkowe studia magisterskie w języku angielskim z zakresu polonistyki, judaistyki i historii) za pierwszy rok studiów.

Czerwona ikona 'N'Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich wnoszą opłatę za studia (czesne). W zależności od kierunku, czesne wynosi od 6 000 PLN - ok 1 500 EUR - (matematyka) do 6 000 EUR (międzykierunkowe studia magisterskie w języku angielskim z zakresu polonistyki, judaistyki i historii) za pierwszy rok studiów.

Studia MA in International Security and Development są nieodpłatne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad podejmowania studiów. Dodatkowo, podejmujący te studia cudzoziemcy mogą otrzymywać comiesięczne stypendium w wysokosci 1 500 PLN.

Opłaty są wnoszone za semestr, nie później niż w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą studia – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „adresy i telefony". W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.

Szczegółowe informacje na temat opłat za studia są opublikowane w katalogu studiów na stronie ERK – www.erk.uj.edu.pl » karta studiów » zakładka „opłaty".

Pamiętaj, że:

  • Walutę dla opłaty rekrutacyjnej deklaruje się podczas rejestracji i po jej zakończeniu nie można jej zmienić. Wniesienie opłaty w walucie innej niż zadeklarowana spowoduje, że nie zostanie ona zaksięgowana.
  • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do jej wniesienia na dane studia i tylko na rzecz osoby dokonującej danej rejestracji. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.). Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) zostanie ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych.
  • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.
  • Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmujący studia na zasadach odpłatności mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Faktura VAT za opłatę rekrutacyjną

Wystawienie faktury VAT za opłatę rekrutacyjną jest możliwe na pisemny wniosek kandydata tylko i wyłącznie wtedy, gdy takie żądanie zostanie przedstawione w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym została zaksięgowania prawidłowa wysokość opłaty rekrutacyjnej na rachunku bankowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez prawidłowo zaksięgowaną opłatę rekrutacyjną rozumie się opłatę, dla której w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna" saldo jest większe lub równe 0 (zero). Wniosek do otrzymania faktury VAT za opłatę rekrutacyjną należy kierować na e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl lub składać osobiście w Biurze Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pok. 18. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Faktura VAT za opłatę rekrutacyjną".