Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Wymagane dokumenty

Poniższy spis obejmuje te dokumenty, które niezależnie od wybranego kierunku musi przedłożyć każdy kandydat na studia. Kompletną listę dokumentów sprawdzić można w karcie wybranych studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Dla potwierdzenia rejestracji należy zeskanować i przesłać w jednym pliku PDF na adres e-mail jednostki odpowiedzialnej za rekrutację na dany kierunek (znajdziesz go w karcie rejestracji i na podaniu ERK) dokumenty wymagane przy rejestracji, wśród których znajdują się m.in.:

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Aby dokonać wpisu na studia, należy udać się do odpowiedniego sekretariatu z kompletem dokumentów, czyli oryginałami i ich kopiami (adres sekretariatu znajduje się w zakładce „adresy i telefony" w karcie rejestracji w systemie ERK). Sekretariat, po sprawdzeniu zgodności kopii z oryginałami, zatrzyma jedynie kopie. Jeśli masz trudności z przyjazdem do Polski w celu dokonaniu wpisu, skontaktuj się z jednostką odpowiedzialną za rekrutację na dany kierunek (dane kontaktowe znajdziesz w karcie rejestracji i na podaniu ERK).

Dla wybranych studiów kandydaci dokonując wpisu otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy").

Dodatkowo, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty:

W szczególnych przypadkach lista wymaganych dokumentów może być dłuższa – kompletną i szczegółową listę dokumentów znaleźć można na stronie www.erk.uj.edu.pl, w kartach poszczególnych studiów.


Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata (podanie ERK)

Podanie ERK można pobrać jako plik PDF po dokonaniu rejestracji na studia. Zaloguj się do konta ERK, wybierz „moje rejestracje", wejdź do karty danej rejestracji, przejdź do zakładki „wymagane dokumenty" i pobierz podanie ERK. Pamiętaj, żeby po wydrukowaniu podpisać je na wszystkich stronach.

Sprawdź, czy na podaniu ERK twoje imię i nazwisko są napisane zgodnie z transkrypcją w paszporcie. Jeśli zauważysz błąd, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Dowód osobisty (a w przypadku cudzoziemców paszport)

Dowód osobisty jest konieczny do dokonania wpisu. Upewnij się odpowiednio wcześniej, że twój dokument jest ważny. Dokumenty takie jak: prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka nie są dokumentami tożsamości i nie mogą być podstawą do wpisu na studia. W przypadku cudzoziemców powinien to być dokument uprawniający do samodzielnego przekraczania granicy. Ten dokument nie wymaga tłumaczenia.

Przy rejestracji prześlij skan strony ze zdjęciem z tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Dokument ukończenia studiów wyższych oraz suplement do dyplomu

Jeżeli ukończyłeś studia i zdałeś wszystkie egzaminy, a czekasz już tylko na wydanie dokumentu – możesz przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie, a sam dokument donieść najpóźniej 30 września. Pamiętaj, że na zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje o zdaniu egzaminu dyplomowego i o uzyskanych wynikach: średniej ze studiów, ocenie z egzaminu dyplomowego, ocenie z pracy dyplomowej, ocenie na dyplomie oraz przewidywany termin wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Apostille lub legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy zdobyć dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom otrzymałeś na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Pamiętaj, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli twój dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że powinieneś zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski (oprócz paszportu czy też innego dokumentu tożsamości) powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność twojego dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument.

Przy rejestracji prześlij skan tego dokumentu, a przy wpisie donieś oryginał.

do góry ↑

Fotografia

Fotografia powinna być wykonana bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych – zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm). 

Jeśli posiadasz już elektroniczną legitymację Uniwersytetu Jagiellońskiego fotografia nie jest wymagana.

do góry ↑

Dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone są studia

Jeśli przystępujesz do rozmowy kwalifikacyjnej, twoim językiem ojczystym jest język w którym prowadzone są studia lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w tym języku, nie musisz posiadać dodatkowego dokumentu potwierdzającego jego znajomość. Jeżeli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka w którym prowadzone są studia. Jeśli masz wątpliwości dotyczące takiego dokumentu, skontaktuj się z jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie dokumentów na etapie rejestracji na studia.

do góry ↑

Zaświadczenie lekarskie

Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. Zaświadczenie lekarskie, jakie należy przedstawić do wpisu na studia ma zawierać informację o tym, że jesteś zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań lekarskich (np. badań krwi itp.). Aby uzyskać tego typu zaświadczenie, możesz udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Możesz wykonać badanie za granicą, jednak takie zaświadczenie, jeżeli nie jest wydane po polsku, musi zostać przetłumaczone.

Jeżeli podczas wpisu na studia nie posiadasz jeszcze zaświadczenia lekarskiego, to do kompletu dokumentów składanych do wpisu na studia powinieneś dołączyć odpowiednie oświadczenie, w którym zobowiążesz się do dostarczenia tego dokumentu do jednostki dokonującej wpisu na studia do 29 września. Wzór oświadczenia możesz znaleźć w części „Pliki do pobrania".

do góry ↑

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Nie wszystkie studia wymagają takich zaświadczeń.

Jedynie kandydaci na takie studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Po dokonaniu wpisu i wykonaniu badań kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w trybie oraz terminie określonym w harmonogramie do jednostki dokonującej wpisów. Informacja o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane znaleźć można w zakładce "zasady kwalifikacji" » „kryteria formalne" w kartach studiów na stronie ERK.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia można znaleźć tutaj.

Zwróć uwagę, że jest to inne zaświadczenie niż zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów opisane powyżej.

do góry ↑

Dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce

Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować okres przynajmniej pierwszego roku studiów. Takim dokumentem jest na przykład Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jeżeli podczas wpisu na studia nie posiadasz jeszcze polisy ubezpieczeniowej, to do kompletu dokumentów składanych do wpisu na studia powinieneś dołączyć odpowiednie oświadczenie, w którym zobowiążesz się do dostarczenia polisy ubezpieczeniowej do jednostki dokonującej wpisu na studia do 29 września. Wzór oświadczenia możesz znaleźć w części „Pliki do pobrania".

do góry ↑

Dokument zaświadczający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kandydaci mający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich powinni posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  • ważną Kartę Polaka lub
  • paszport lub dowód tożsamości w przypadku obywateli państw członkowskich UE, lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii lub dokument potwierdzający, że jest się członkiem rodziny takiej osoby, lub
  • aktualne zezwolenie na pobyt stały, lub
  • dokument potwierdzający aktualny status uchodźcy nadany w Polsce, lub
  • dokument potwierdzający, że korzystają z ochrony czasowej w Polsce, lub
  • dokument potwierdzający, że są pracownikiem migrującym i obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym w Polsce, lub
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  • wydane w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) , lub
  • dokument potwierdzający, że udzielono im w Polsce ochrony uzupełniającej.

do góry ↑