Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Miejsca w domach studenckich (akademikach) dla studentów I roku

Koordynacją spraw związanych z rozdziałem i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich zajmuje się Sekcja Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych, tam należy kierować wszelkie zapytania związane z akademikami.

Wnioski

Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek studenta. Aby poprawnie złożyć taki wniosek należy:

  • uzupełnić w systemie USOS „Oświadczenie o dochodach za rok 2016",
  • wypełnić w systemie USOS „Wniosek o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018”,
  • wydrukować „Oświadczenie o dochodach za rok 2016” oraz „Wniosek o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018”, a następnie podpasane złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej wraz z kompletem wymaganych załączników.

Termin składania wniosków: 19 lipca – 6 września

Rozstrzygnięcie: do 18 września

Uwaga: Dział Rekrutacji na Studia nie ma możliwości przypomnienia/zresetowania hasła do systemu USOS. Zagubione hasło student może odzyskać tylko w sekretariacie swojej jednostki.

Kryteria

Podstawowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są kwota netto dochodu przypadająca na członka rodziny studenta oraz odległość od miejsca stałego zameldowania do Uczelni.

Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ (Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z 28 października 2016 r.).

Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich UJ (Zarządzanie nr 70 Rektora UJ z 5 czerwca 2017 r.).

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wydziałowym koordynatorem ds. pomocy materialnej lub z pracownikami Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy rozpoczynający po raz pierwszy naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza „Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 17/18 (cudzoziemcy rozpoczynający naukę)” w systemie USOSweb bez uzupełniania oświadczenia o dochodach.

Miejsca w domu studenckim cudzoziemcom przyznaje Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

Termin składania wniosków:

I tura: 14 czerwca – 25 sierpnia

II tura: 14 – 25 września

Rozstrzygnięcie:

1 września – dla wnioskodawców I tury

26 września – dla wnioskodawców II tury

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z p. Pawłem Winiarskim z Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich.